Jestem emigrantką/ Soy inmigrante

Dziś chciałabym podzielić się z wami tym, czego się nauczyłam, mieszkając w Irlandii i w Meksyku. Moimi odczuciami, za czym tęsknię i z czego jestem dumna i zadowolona. Czy to wszystko, co przeżyłam, było warte?

Hoy, me gustaría compartir con ustedes lo que he aprendido de mi vida como inmigrante, mis experiencias, mis sentimientos, lo que extraño y con qué me siento orgullosa y feliz. Preguntándome ¿Todo lo que he pasado ha valido la pena?

Opuściłam Polskę, kiedy miałam 23 lata. Podjęłam tę decyzję, ponieważ ukończyłam studia i nie miałam tak naprawdę powodu, aby pozostać w Polsce. Pochodzę z małego miasteczka, gdzie nie ma wielu możliwości, dlatego większość młodych ludzi próbuje wyjechać do większych miast lub do innych państw. Innym powodem dla którego, postanowiłam zmienić moje miejsce zamieszkania, było to, że oszczędzałam pieniądze razem z moim chłopakiem, teraz mężem, aby móc zamieszkać razem w Meksyku. Od początku tak naprawdę wiedziałem, że nie będę mieszkać w Polsce. Wiedząc o tym, zdecydowałam przenieść się do Irlandii, ponieważ moja siostra mieszkała tam już ok. 10 lat. Zamieszkałam z nią, w jej domu, to ona pomogła mi ze we wszystkim, co wiąże się ze zmianą kraju.

Salí de Polonia, cuando tenía 23 años. Tomé esta decisión, porque terminé mis estudios y no tenía motivos para quedarme en Polonia. Vengo de un pueblo pequeño donde no hay muchas posibilidades, por lo que toda la gente joven trata de salir a ciudades más grandes o a otros países. Otro punto que consideré para decidir moverme a otro país fue que estaba ahorrando dinero junto con mi novio, ahora esposo, para poder vivir juntos en México, por lo que ya sabía que no iba a terminar viviendo en Polonia. Sabiendo eso decidí mudarme a Irlanda ya que mi hermana llevaba como 10 años viviendo allá y podía recibirme en su casa y ayudarme con todo lo que implica un cambio de país.

Pierwsze tygodnie były dla mnie bardzo trudne. Bardzo ciężko mi było przyzwyczaić się do irlandzkiego akcentu. To nie jest tak, że jeśli umie się angielski, to bez problemu będziemy rozumieć irlandzki akcent. Jest on naprawdę skomplikowany, myślę, że zajęło mi ok. 2 miesiące, aby zacząć rozumieć co do mnie mówią. Wcześniej zawsze trzeba było do mnie powtarzać po 2 razy, aż w końcu moja żarówka w głowie zaskoczyła i zrozumiała. Innym problemem, z którym miałam do czynienia, był brak przyjaciół, nikogo nie znałam, jedynymi znanymi mi osobami były moja siostra i jej znajomi. Wiele miesięcy zajęło mi znalezienie moich. Kolejną rzeczą, do której nigdy nie przywykłam, była pogoda. Bardzo trudno jest żyć w tak pięknym kraju i być zamkniętym w budynkach przez cały czas, ponieważ pada deszcz. Były chwile, kiedy czułam desperację, nie mogąc wyjść na ulicę i cieszyć się słonecznym dniem. Po kilku miesiącach nadszedł moment, który zawsze mnie przerażał. Zacząłem tęsknić za moim krajem, rodziną i przyjaciółmi. Rozmowa na Skype nie jest taka sama jak w przypadku, rozmowy na żywo. Ilekroć zaczynałam tęsknić, planowałam następne wakacje, aby odwiedzić Polskę.

Las primeras semanas fueron muy difíciles para mí. Me fue muy difícil acostumbrarme al acento irlandés, no porque sepas inglés significa que vayas entender como hablan los irlandeses. El acento realmente es complicado, me tomó cerca de dos meses comenzar a entender cuando me hablaban. Antes de entenderlo siempre necesitaba que me repitieran las cosas más de dos veces, hasta que finalmente un día se me prendió un foco en mi cabeza y empecé a entender. Otro problema al que me enfrenté fue la falta de amigos, no conocía a nadie, la única gente que conocía era mi hermana y sus amigos, que realmente no eran los míos. Me tardé muchos meses en encontrar mis propias amistades. Otra cosa a la que nunca me acostumbré fue el clima. Es muy difícil vivir en un país tan hermoso y estar todo el tiempo encerrada dentro de algún edificio porque está lloviendo. Hubo épocas en las que sentí mucha desesperación de no poder salir a la calle y disfrutar de un día soleado. Después de unos meses, llegó el momento que siempre me dio miedo. Empecé a extraña mi país, mi familia y amigos. Ya que no es lo mismo hablar en Skype que cuando los tienes enfrente. Siempre que empezaba extrañar planeaba mis siguientes vacaciones para ir a visitarlos.

Coś, co naprawdę podobało mi się, mieszkając w Irlandii, szczególnie w Tullamore, który jest pełen Polaków. Czasami nie czuje się, że się mieszka w innym kraju. Naszymi sąsiadami po lewej byli Polacy, naprzeciwko Polacy, 5 domów dalej także Polacy. Jesteśmy wszędzie, ale nie tylko Polacy, w Irlandii jest wielu ludzi z całego świata. W miejscach, zatłoczonych, zawsze można było słyszeć, poza językiem angielskim, ludzi rozmawiających w innych językach. To była świetna mieszanka ludzi z całego świata. Bardzo mi się to podobało, bo miałam okazję poznać inne kultury i tym bardziej że w moim mieście w Polsce, w którym mieszkałam, nie ma tak wielu obcokrajowców. Czasami mogłam spotkać Niemców, ponieważ moje miasto znajduje się bardzo blisko granicy z Niemcami. Nigdy jednak nie miałem okazji poznać innych kultur … nie tak bardzo, jak w Irlandii. Na zielonej wyspie-tak nazywają Irlandię, miałam przyjaciół z Polski, Irlandii, Litwy, Ukrainy, Turcji, Kolumbii i Francji. Jest to kraj wielokulturowy, w którym można poznać życie innych ludzi z całego świata.

Algo que me gustó mucho de haber vivido en Irlanda específicamente en Tullamorees que está llena de polacos. A veces, no sentías que estabas viviendo en otro país. Nuestros vecinos a la izquierda eran polacos, enfrente polacos y en las siguientes 5 casas también polacos. Estamos en todas partes. Pero no solo polacos, también en Irlanda hay muchísimas personas del todo el mundo. En lugares en donde había mucha gente siempre escuchabas además de inglés, gente que hablaba polaco y otros idiomas. Fue una gran mezcla de personas de todo el mundo. Me gustó mucho porque tuve la oportunidad de aprender sobre otras culturas y más porque en mi ciudad en Polonia donde vivía no hay tantos extranjeros. Algunas veces podía conocer alemanes, porque mi ciudad está muy cerca de la frontera con Alemania, sin embargo, ahí nunca tuve la oportunidad para aprender sobre otras culturas… no tanto como en Irlanda. En la isla verde- así llaman a Irlanda- tenía amigos de Polonia, Irlanda, Lituania, Ucrania, Turquía, Colombia y Francia. Es un país multicultural, donde aprendes sobre la vida de otras personas del todo el mundo.

W Unii Europejskiej wszystkie granice są otwarte, co daje nam wspaniałą możliwość podróżowania i mieszkać tam, gdzie mamy na to ochotę, ponadto istnieją bardzo tanie loty, czasami za 20 euro możemy podróżować z Polski do Hiszpanii lub innego kraju. W szkołach mamy program wymiany międzynarodowej o nazwie Erasmus, który daje nam możliwość przeprowadzki i nauki w innym kraju. Podróżowanie po Europie nie jest trudne. Możliwość poznania innej kultury jest niesamowita.

En la Unión Europea todas las fronteras están abiertas lo que nos da esta maravillosa posibilidad de viajar y vivir en donde queramos, además, existen vuelos muy baratos, algunas veces con 20 euros podemos viajar desde Polonia a España u otro país. En las escuelas existe un programa de intercambio llamado Erasmus que nos da la posibilidad de mudarnos y estudiar en otro país. No es difícil viajar en Europa. La oportunidad de aprender sobre una cultura diferente es algo increíble.


Bardzo mi się podoba, możliwość zaczęcia wszystkiego od początku, zaczynamy postrzegać otaczający nasz świat w inny sposób. Po pewnym czasie adaptujemy się do życia w innym kraju, do innej rzeczywistości do innego sposobu życia. Zaczynamy rozumieć nie nasze święta i nawet w nich uczestniczy (np. dzień św. Patryka czy Halloween, które w Polsce wciąż w wielu miejscach uznawane jest za Tabu).


Me gusta mucho saber que con la posibilidad de vivir en otro país siempre tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo nuestras vidas todo desde el principio, comenzamos a percibir el mundo que nos rodea de una manera diferente y de adaptamos a vivir en un país diferente, a otra realidad, a una forma de vida diferente. Nos empezamos a sumergir en la cultura del país que nos recibe, celebrando sus fiestas y adoptando sus costumbres (por ejemplo, el Día de San Patricio o Halloween, que en Polonia todavía se considera como tabú en muchos lugares).

Po 2.5 roku mieszkania w Irlandii w końcu spakowałam walizki i wyleciałam do Meksyku. Pamiętam, kiedy się pakowałam… musiałam wykupić dodatkowe 23kg bagażu, miałam bardzo dużo rzeczy, zabrałam ze sobą to, co tylko mogłam. Pamiętam też, kiedy żegnałam się ze wszystkimi, z rodziną z przyjaciółmi, i nie mogłam opanować płaczu. Wiedziałam, że będzie inaczej niż w Irlandii, o wiele dalej. I wiedziałam, że, jeśli chcę odwiedzić mój kraj, muszę poczekać, może nawet 2 lata. Mimo wszystko byłam szczęśliwa, bo w końcu mogłam rozpocząć moje życie w Meksyku. Wiedziałam, że tam nie będzie mojej rodziny i że będę zdana tylko na mojego męża i jego rodzinę. W końcu wylądowałam na meksykańskiej Ziemi, strasznie zmęczona i zestresowana, bo boję się latać.

Después de dos años y medio de vivir en Irlanda, finalmente hice las maletas y volé a México. Recuerdo que cuando estaba empacando … tuve que comprar 23 kg de equipaje extra, tenía muchas cosas, me llevaba todo lo que podía. Cuando me despedí de mi familia y de mis amigos no pude controlar mi llanto. Sabía que mi vida sería muy diferente que en Irlanda, empezando porque estaba mucho más lejos y que iba a ser mucho más difícil visitar Polonia, incluso tendría que esperar por años. A pesar de todo eso yo estaba muy feliz porque al final podía empezar mi vida en México. Sabía que en México no tendría a mi familia cerca y que dependería solo de mi esposo y su familia. Por fin aterricé en la Ciudad de México, terriblemente cansada y estresada porque tengo que confesar que me da miedo volar.

Mimo tego, że nie był to mój pierwszy raz tutaj, języka hiszpańskiego praktycznie nie znałam. Umiałam tylko podstawy typu, dzień dobry, dziękuję, jak masz na imię i jak się masz. Było ciężko, bo w Meksyku mało osób mówi po angielsku. Czasami trudne nawet było kupić kawę. Niby takie proste… ale zaraz Cię pytają, ale z jakim mlekiem, jaką kawę, ale czy chcesz spróbować może nowego rodzaju….. itd. itd…. i stałam jak wryta, patrzyłam na osoby sprzedające, tak jakbym miała zaburzenia psychiczne. Co oni chcą ode mnie?! Ja chcę tylko kawę, normalną, zwykłą kawę, nic więcej. Postanowiłam pójść studiować język hiszpański na najważniejszy uniwersytet w Meksyku – Unam. To tam nauczyli mnie jak się komunikować. Nie będę się rozpisywać, bo przygodę z tym językiem opiszę w następnym poście.

Aunque no era mi primera vez aquí, prácticamente no hablaba español. Solo conocía los conceptos básicos del tipo, buen día, gracias, ¿cuál es tu nombre y cómo estás? Fue difícil porque en México pocas personas hablan inglés. A veces era difícil comprar incluso el café. Parece tan simple comprar café, pero te preguntan de inmediato con qué leche, qué tipo de café, ¿quieres probar un nuevo tipo … etc, etc. Yo siempre me quedaba mirando y seguramente las personas que me atendían pensaban que era una persona con trastornos mentales… y yo pensaba ¿Qué quieren de mí? Solo quiero un café normal, café ordinario, nada más. Decidí estudiar español en la UNAM que es la universidad más importante en México. Ahí es donde me enseñaron como comunicarme. No voy a escribir, sobre esta aventura porque será parte de otra publicación.

Pierwsze miesiące okazały się nie takie złe. Byłam bardzo szczęśliwa, że tu jestem. Mieszkać w Meksyku było dla mnie marzeniem, które właśnie się spełniło. Kulturę tego miejsca już znałam, wiedziałam, że nie różni się tak bardzo od polskiej. Musiałam jednak przyzwyczaić się do innych dużych jak dla mnie zmian.

Desde los primeros meses todo estuvo muy bien. Estaba muy feliz de estar aquí. Vivir en México resultó ser un sueño para mí que he estuve esperando durante mucho tiempo. Ya conocía la cultura, sabía que no era tan diferente de la polaca. Sin embargo, tuve que acostumbrarme a otros cambios importantes para mí.

Będąc tutaj, na początku nie znałam żadnych polaków, nawet nie myślałam, że mogą tu być Polacy haha, więc nie starałam się ich szukać. Po pewnym czasie przez przypadek znalazłam grupę na Facebooku Polacy w Meksyku i byłam w szoku jak wielu nas tutaj mieszka. Myślę, że muszę wam przypomnieć, jak olbrzymi jest Meksyk! Dlatego większy kontakt mam z nimi internetowo niż na żywo, bo zawsze komplikują się nasze spotkania. Do tej pory udało mi się spotkać z 4 Polkami. Nawet nie wiecie, jak miło jest porozmawiać w moim ojczystym języku, z kimś oczy w oczy, nie przez Skype, nie przez telefon… na żywo!!!! Tak, za tym bardzo mi tęskno, za możliwością rozmowy w moim języku. Czasami nawet zaczęłam zapominać słowa po polsku…. straszne… dlatego też w sumie zaczęłam pisać blog. Aby mieć możliwość w większej mierze używać polskiego.

Al estar aquí al principio no conocía a ningún polaco, ni siquiera pensé que podría haber polacos aquí jaja, así que no intenté buscarlos. Después de un tiempo, por accidente, encontré un grupo en Facebook llamado Polacos en México y me sorprendió la cantidad de personas que vivimos en México. Creo que aquí necesito recordarles que México es un país muy grande. A pesar de esto, tengo más contacto con ellos en internet que en vivo, siempre es complicado conocer a alguien en vivo. Hasta ahora me las arreglé para conocer a 4 polacas. No puedes imaginar lo bueno que es hablar en mi lengua materna en vivo y no a través de Skype, no por teléfono … ¡en vivo! Sí, extraño mucho la posibilidad de hablar en mi idioma. A veces, me he dado cuenta que empiezo a olvidar palabras en el polaco … terrible … por eso empecé a escribir un blog. Para poder utilizar el polaco en mayor medida.

Ciężko było mi, przyzwyczaić się do tego, że kiedy chcę wyjść z domu sama, lepiej nie zakładać spódnic, krótkich spodenek, wyzywających ciuchów. W Europie mogę ubierać się, tak jak chcę, tutaj jednak zawsze muszę się zastanowić, dokąd idę czy idę sama i jak się ubrać. Nigdy nie wiadomo, kogo można spotkać w metrze i lepiej nie ryzykować. Kolejną rzeczą, z którą musiałam skończyć była swoboda używania telefonu komórkowego na ulicach, w metrze w miejscach zatłoczonych. Kradzieże telefonów są bardzo popularne więc lepiej nie ryzykować. Zawsze trzeba być uważnym, co się robi i gdzie się jest. Bardzo się różni to od naszego europejskiego stylu życia. W Europie nikt się nie zastanawia, czy może założyć spódniczkę do metra. Czy może wyciągnąć telefon na zatłoczonej ulicy, aby zrobić zdjęcia. Nigdy bym się nie zastanawiała, czy mogę założyć drogą biżuterię, zwiedzając Barcelonę. Teraz nie jest to dla mnie nowością, nauczyłam się, kiedy i jak się ubrać. Kiedy mogę założyć spódniczkę, a kiedy nie i nie sprawią mi to problemu.


En México me fue difícil acostumbrarme al hecho de que cuando quiero salir sola de la casa, es mejor no ponerse faldas muy cortas o ropa provocadora. En Europa puedo vestirme como quiero, pero aquí siempre tengo que pensar a dónde voy, si voy sola y cómo vestirme. Nunca se sabe con quién se puede encontrar en el metro y es mejor no arriesgarse. Otra cosa con la que tuve que terminar fue la libertad de usar mi celular en las calles, en el metro en lugares llenos de gente. Los robos de teléfonos son comunes y otra vez es mejor no arriesgarse. Siempre hay que tener cuidado con lo que haces y en dónde estás aunque en general México es muy seguro. Es muy diferente de nuestro estilo de vida europeo. En Europa, nadie se pregunta si puede ponerse una falda para el metro. ¿Puedes tomar fotos en el teléfono en una calle llena de gente? Nunca me preguntaría si puedo ponerme joyas caras visitando Barcelona. Ahora esto no es una novedad para mí, y ya aprendí cuándo y cómo vestirme, cuándo ponerme una falda y cuándo no.  

Moje pierwsze homesick pojawiło się mniej więcej po pierwszym roku. Wtedy czułam, że minęło zbyt wiele czasu, że muszę zobaczyć się z moją rodziną. Byłam zestresowana, nie mogłam spać. Czułam, że muszę jechać do domu. Wtedy zaczęliśmy planować przylot moich rodziców do Meksyku. Kiedy już mieli bilety, wszystko przeszło, bo wiedziałam, że niedługo przylecą. Kolejny homesick pojawił się 2 miesiące przed ich przylotem, kiedy, miałam dość duży wypadek i się cała połamałam (miednica i stopa). Meksyk jest bardzo daleko od Polski, od momentu wyjścia z mojego domu w Polsce i wejścia do domu, w którym mieszkam w Meksyku to 24 godziny podróży, podróż samochodem i dwa samoloty. Bilety kosztują mniej więcej 1000 euro w jedną stronę, a nie 50 euro, jak w Irlandii …. Jeśli masz szczęście, możesz znaleźć bilety po 600 euro, ale jest to bardzo trudne. Życie tutaj bardzo różni się od irlandzkiego i polskiego stylu życia. Chociaż tutaj, gdzie zamierzam żyć i założyć rodzinę, myślę, że jest o wiele łatwiej żyć, niż w Europie.

Mi primera nostalgia apareció más o menos después del primer año. Sentí que había pasado demasiado tiempo sin ver a mi familia. Estaba estresada, no podía dormir, sentía que tenía que irme a casa. Entonces comenzamos a planear la visita de mis padres a México. Una vez que compramos los boletos de avión, todo pasó, sabía que vendrían pronto. Otra nostalgia apareció dos meses antes de su llegada, cuando tuve un gran accidente y me rompí toda (pelvis y pie). México está muy lejos de Polonia y de la entrada de mi casa en Polonia a la entrada de mi casa en México son 24 horas de viaje, utilizando trayectos en coche y dos aviones. Los boletos cuestan más a menos 1000 euros de ida y salida, no los 50 euros como en Irlanda…. Si tienes suerte es posible encontrar boletos en 600 euros, pero es muy difícil. La vida aquí es muy diferente del estilo de vida irlandés y polaco. Aunque aquí en donde pienso vivir y hacer una familia, creo que por eso es más fácil para mí vivir en México que en Europa.

Ludzie w Meksyku są wspaniali, najlepsze imprezy są z Meksykanami. Życie tutaj nie jest nudne. Mieszkam w Mieście Meksyk, tutaj akurat jest wielu obcokrajowców, tak jak w Europie, mam możliwość poznania innych kultur. Chociaż nie wszędzie w Meksyku jest tak samo. Są miejsca, w których ludzie nigdy nie widzieli obcokrajowca lub nawet, nigdy nie mieli możliwości opuszczenia miasta, a tym bardziej wyjechać poza granice kraju. To smutne, że nie mają takiej możliwości, tym bardziej biorąc pod uwagę, że mieszkamy w 2019 roku. Podróżowanie samolotem jest drogie, nie ma naprawdę tanich lotów, takich jak Ryanair, i trzeba wziąć pod uwagę, że Meksyk jest tak duży, że z granicy północnej kraju do południowej trzeba przejechać samochodem aż 49 godzin, które jest liczone bez zatrzymywania się! Nie tak jak w Europie, że w 3 godziny lotu przemieszczamy się z Irlandii do Portugalii.

La gente en México es maravillosa, las mejores fiestas son con los mexicanos. La vida aquí no es aburrida. Vivo en la Ciudad de México y aquí viven muchos extranjeros entonces también como en Europa, tengo la posibilidad conocer otras culturas. Aunque no en todos los lados de México es igual. Existen lugares en los que la gente nunca ha visto a un extranjero, o nunca han tenido la posibilidad de salir de la ciudad y menos aún afuera del país. Eso es triste, que no pueden tener esta gran oportunidad y más considerando que vivimos en 2019. Viajar aquí en avión es caro, no existe algo en verdad low cost como Ryanair y hay que considerar que México es tan grande que para ir de la frontera norte a la sur por auto son ¡49 horas sin pararse! no como en Europa que en 3 horas de vuelo viajamos desde Irlanda a Portugal.

Uwielbiam tu mieszkać, pogoda jest wspaniała. Przez cały rok jest ciepło tylko zimą, nocą jest zimno, ale nie tak zimno, jak w Europie. Uwielbiam, że jest tu tak wiele klimatów, wystarczy wyjechać z Miasta Meksyk, oddalić się 1,5h autem do miasta Cuernavaca, gdzie cały rok jest tak gorąco, że można pływać w basenie na dworze! Na fantastyczną plażę do Acapulco mamy zaledwie 5 godzin, gdzie mogę jechać każdego dnia w roku i spędzić miłe wakacje. Fascynuje mnie Meksyk, ma wszystko od gór, wulkanów po najlepsze plaże na świecie. Teraz nie mogę sobie wyobrazić życia w innym miejscu. Meksyk ma wszystko, czego potrzebujesz … Wiem, że wciąż potrzebuję nauczyć się wielu rzeczy, jestem tu tylko ponad 2 lata, ale to, czego zdążyłam się nauczyć, nie pokaże mi tego żadna szkoła ani moje miasto w Polsce.

Me encanta vivir aquí por el clima, todo el año hace calor, solo en invierno y por la noche hace frío, pero no tanto como en Europa. Me gusta mucho que hay tantos climas aquí que si sales de la Ciudad a México y viajas hora y media en coche a Cuernavaca tienes una ciudad con muchísimo calor ¡para ir a nadar! También es increíble que a solo 5 horas de aquí está Acapulco una playa fantástica y que puedo ir cualquier día del año y tener vacaciones bonitas. Estoy fascinada con México, tiene todo desde montañas, volcanes a las mejores playas en el mundo. Ahora no puedo imaginar vivir en otro lugar ahora mismo. México tiene todo que necesitas… Yo sé que todavía me falta muchísimas cosas para aprender, solo tengo 2 años aquí pero lo que he aprendido no me lo va a dar ninguna escuela o mi ciudad en Polonia.

Takie jest moje życie emigranta. Nie opisałam Hiszpanii i Niemiec, bo pisałam o tym wcześniej. Tutaj chciałam podzielić się z wami moimi dłuższymi pobytami i odczuciami. Mieszkanie w tylu miejscach nauczyło mnie wielu bardzo wartościowych rzeczy. Stałam się bardziej otwarta na świat, na ludzi mnie otaczających. Nie boję się nowych wyzwań, bo wiem, że to dla nich żyję. Przestałam się bać ryzyka. Nie mam problemu z emigrantami, bo sama nim jestem, i nikt mi nie powie, że jest różnica pomiędzy mną a osobą z Syrii, która ucieka przed wojną. Jesteśmy tacy sami, każdy powinien mieć możliwość na swobodne poruszanie się po świecie, i możliwość mieszkania tam gdzie się chce. Nauczyłam się 3 języków (4 z językiem polskim). Poszerzyłam moją wiedzę, nauczyłam się historii innych państw, ich problemów, a nawet polityki. Pokochałam możliwość próbowania nowych smaków, nauczyłam się gotować po meksykańsku, i co chyba najważniejsze nauczyłam się kochać życie, i się nim cieszyć. Wiem, że jeszcze jest tyle miejsc przede mną do odwiedzenia, których nie mogę się doczekać, by zobaczyć.

Esta es mi vida, la de una emigrante. No escribí sobre España y Alemania porque eso ya lo describí en otra publicación (enlace a la publicación). Aquí quería compartir con ustedes mis largas estancias y sentimientos. Vivir en tantos lugares me enseñó muchas cosas muy valiosas. Me hice más abierta al mundo, a las personas que me rodean. No tengo miedo de los nuevos desafíos porque sé que vivo para ellos. Dejé de tener miedo al riesgo. No tengo ningún problema con los inmigrantes, porque soy una emigrante, y nadie me dirá que hay una diferencia entre una Europea y una persona de Siria que escapa de la guerra. Somos iguales, todos en este mundo deberían poder moverse libremente y poder vivir donde uno quiera. He aprendido 3 idiomas (4 con polaco). Amplié mis conocimientos, aprendí sobre la historia y cultura de otros países, sus problemas, incluso de política. Me encanta la posibilidad de probar nuevos sabores, aprendí a cocinar cocina mexicana y lo que más aprendí fue amar la vida y disfrutarla. Sé que hay tantos lugares para ir que no puedo esperar para verlos.

Tak więc czy emigracja jest zła? Ja się z tym nie zgadzam. Chociaż każdy emigrant ma inne przeżycia i każdy ma swoje zdanie. Myślę jednak, że dzięki temu, jestem, kim jestem. Nie łatwo żyć w innym kraju, trzeba być silnym, rozważnym, nauczyć się myśleć tak jak w danym kraju się myśli. Nie jest to jednak niemożliwe, nie czekajcie wieczności, aby wybrać się w podróż, nie mamy zbyt dużo czasu, musimy korzystać z tego, co mamy.

Entonces, ¿está mal la inmigración? No estoy de acuerdo con esto. Aunque cada quien tiene experiencias diferentes, y cada uno tiene sus propias opiniones. Pero creo que gracias a esto soy quien soy. No es fácil vivir en otro país, tienes que ser fuerte, prudente, adaptarte a cómo piensan en un país diferente. Sin embargo, es imposible, no esperes la eternidad para emprender un viaje, no tenemos mucho tiempo y debemos usar lo que tenemos.

Mam nadzieję, że spodobał się wam mój wpis. Zapraszam do przeczytania innych. Pozdrowienia z ciepłego Meksyku! Dajcie znać w komentarzach na dole, co myślicie i, czy jest może jakiś temat, na który chcielibyście, abym napisała?

Espero que te haya gustado mi post. Te invito a leer otros. Saludos desde el cálido México! ¿Hay algún tema del que quieras que escribiera? Dímelo en los comentarios.

Zapraszam do śledzenia mnie na:

Te invito a que me sigas en:

Instagram: diary.by.e

Facebooku: mexicogirl_pl

Anuncios

19 respuestas a “Jestem emigrantką/ Soy inmigrante

  1. Meksyk ma więcej możliwości niż Europa, aby być przedsiębiorcą budującym własny biznes, jeśli masz pewien poziom wykształcenia, możesz mieć bardzo dobre życie i możliwość cieszenia się kulturą, pogodą, żywnością i otoczeniem z USA. Ekonomia kraju, możliwość importu / eksportu i mieszanka kulturowa pomiędzy USA i Europą, które tu mamy otwierają ogromne możliwości budowania czegoś co w Europe jest o wiele trudniejsze.

   Me gusta

 1. Meksyk jest wspanialy dopoki jest sie mlodym i nie ma sie dzieci. Zyje sie duzo trudniej niz w Europie bo trzeba na ciagle byc w stanie napiecia. Czy dzis mnie okradna? czy zdaze do domu przed zmrokiem? czy policja wyciagnie ze mnie lapowke za nieistniejace przekroczenie? czy taksowkarz zrobi mnie w konia widzac ze jestem turysta? Ja po 50ciu latach wracam do Polski bo moja corka chce zeby jej dzieci byly Europejczykami. Duzo by o tym mowic. wiem ze naraze sie na nazwe rasistki ale naprawde nie moze Pan posylac dzieci do panstwowego przedszkola ani szkoly bo poziom nauczania jes tak beznadziejny ze mozna porownac szkole srednia do naszej 5tej podstawowej. A szkoly prywatne sa potwornie drogie. Tak samo jest z medycyna. Prywatna jest na najwyzszym poziomie ale strasznie droga. Panstwowa jest za darmo ale np. mojej 3letniej corce zdiagnozowali chorobe weneryczna jak miala odre. Mam dosc trzeciego swiata a jak bede chciala slonka i plazy to pojade de Hiszpanii czy Grecji. Chetnie moge Panu podac wiecej szczegolow. Wyjade dopiero za rok bo nielatwo pozbyc sie dorobku 50ciu lat! Serdecznie pozdrawiam- Maja

  Me gusta

 2. Me ha encantado tu post, has hecho que leyese de principio a fin. Yo no soy inmigrante pero sí estoy casado con una que tiene ese mismo problema de estar a 12000km del hogar donde nació y creció y, estoy totalmente de acuerdo contigo y te entiendo perfectamente. Nadie podrá nunca convencerme jamás de que cada persona de este mundo merece la oportunidad de intentar mejorar su vida en donde mejor considere que pueda estar. Emigrar conlleva grandes sacrificios, más que no hacerlo y eso hay que valorarlo.

  Por otro lado, felicitarte porque has aprendido muy bien el español.

  Saludos desde España, seguiré tu trabajo.

  Me gusta

 3. Gratuluje odwagi i tych wielu doświadczeń, które ona umożliwiła. Całkiem sporo jak na tak młodą osobę. Ja natomiast znam kilka osób z Meksyku, które na swój dom wybrały Polskę właśnie i tu też są szczęśliwe. Kochają Meksyk i tęsknią, ale nie chcą już wracać. Mam nadzieje, że uda mi się tam kiedyś wybrać.

  Me gusta

 4. Podziwiam Cię za odwagę, której mnie zawsze brakowało. To niesamowite tak zwyczajnie zmienić kraj a nawet kontynent. Nam często przychodzi do głowy taki pomysł ale nie umiem tak kategorycznie odciąć się od Polski. Tym bardziej Cię podziwiam kiedy czytam, ze nie znałaś hiszpańskiego. Faktycznie będąc w Ameryce Środkowej angielski w ogóle się nie przydaje.

  Me gusta

 5. Muy padre tu blog! Yo soy una immigrante en USA de origen Mexicana. Y es muy divertido aprender de Mexico por medio de otra immigrante y conocer tus experiencias.

  Es un poco triste sentirme extranjera cuando visito el país que me vio nacer y por eso trato de aprender lo mas que puedo de mi cultura. Maybe one day that feeling will change 🙂 Thanks for sharing your stories!

  Me gusta

 6. A pracujesz tam na etacie? Pytam, bo jestem ciekawa kwestii urlopowej – ile dni Ci przysluguje? 2lata temu moj partner dostał oferte pracy w Meksyku i rozwazalismy przeprowadzke, ale m.in. kwestia urlopu nas odwiodla i wyladowalismy z naszym życiem na Malcie. A Meksyk kochamy i tak 🙂

  Me gusta

 7. Zazdroszczę Ci odwagi, bo jesteś tam, gdzie być chciałaś. Emigracja nie jest zła, ale nie jest też dla każdego i ma też sporo minusów. Najgorzej to chyba zapewnić sobie sobie stabilizację finansową i znaleźć,,tych” ludzi. Z przyjaciółmi jakoś tak raźniej jest.

  Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s